Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. Šta je Nova Iskra

Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude – kako bi omogućio razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost. Nova Iskra kreira prostore, pokreće saradnje i dizajnira obrazovanje koje je namenjeno kreativcima, inovatorima, preduzetnicima, istraživačima, aktivistima, studentima, profesionalcima, organizacijama i kompanijama koje žele da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u oblikovanju načina na koji ćemo učiti, raditi i živeti u budućnosti.

2. Sadržaj na sajtu Nove Iskre

Za potrebe Internet stranice Nove Iskre, pod sadržajem se podrazumeva kreativno izražavanje i odnosi se na video i audio radove, fotografije, slike, dizajn, logotipe, tekstove, odgovore, komentare, ostale informacije, grafičke interaktivne materijale koji se nalaze na sajtu ili su na bilo koji drugi način dostupni na sajtu.

Nova Iskra određuje koji će se prethodno dostavljen sadržaj objaviti na Internet strani Nove Iskre. Spoljnih saradnici koji su priložili pomenuti sadržaj zadržavaju sva autorska i druga srodna prava, kao i prava industrijske svojine (patent, dizajn, žig i dr.) na dostavljenom sadržaju, dok Nova Iskra zadržava autorska i druga prava na svim ostalim sadržajima na sajtu  koja ne spadaju u pojam sadržaja dostavljenog od strane spoljnih saradnika.

3. Odricanje od odgovornosti  i odgovornost spoljnih saradnika

Nova Iskra je usvojila sledeća pravila u vezi sa autorskim i srodnim pravima i industrijskom svojinom:

Nova Iskra posluje u skladu sa Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti industrijskog dizajna, Zakonom o žigovima, kao i drugom pravnom regulativom iz oblasti intelektualne svojine.

Spoljni saradnici Nove Iskre koji su predstavljeni na sajtu Nove Iskre su takođe dužni da pridržavaju odredbi gore navedenih zakona, te u skladu sa tim Nova Iskra ne snosi odgovornost za:

4. Ograničenja

Nova Iskra zadržava pravo da ne objavi sadržaj dostavljen od strane saradnika ukoliko je taj sadržaj lažan, netačan ili obmanjujući, krivotvoren ili da dovodi do bilo kakvih nezakonitih radnji ukoliko dovodi do povrede autorskih i drugih srodnih prava, patenata, žigova kao i drugih prava intelektualne svojne trećih lica, sadrži dečiju pornografiju, da podstiče na versku, nacionalnu, rasnu ili etničku mržnju, netrpeljivnost i nasilje sadrži govor mržnje i podstiče diskriminaciju sadrži ili širi kompjuterske viruse ili slične programe (malware) koje mogu potencijalno ugroziti druge sisteme, podatke ili lične informacije.

5. Prijava povrede autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine i  obaveštenja o zahtevu za uklanjanje sadržaja na Internet stranici Nove Iskre

Nova Iskra poštuje autorska i druga prava članova i trećih lica i to isto očekuje od svojih saradnika.

Nova Iskra ovim putem obaveštava sva treća lica koja smatraju da im je sadržajem na Internet stranici Nove Iskre povređeno njihovo autorsko i drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine, da kontaktiraju Novu Iskru putem email adrese office@novaiskra.com.

Nova Iskra će reagovati u najkraćem mogućem vremenu na svako obaveštenje o povredi autorskih prava ili prava industrijske svojine podnetih od strane trećih lica, time što će kontaktirati saradnika čiji je sadržaj navodno povredio autorsko ili drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine trećeg lice, kao i uklanjanjem spornog sadržaja sa Internet stranice Nove Iskre.

Obaveštenje o povredi prava treba da sadrži naziv spornog sadržaja, ime, prezime ili pseudonim autora, obrazloženje da je korisničkim sadržajem povređeno autorsko ili drugo srodno pravo, ili pravo industrijske svojine podnosioca obaveštenja ili trećeg lica i kontakt informacije podnosioca (član 20. stav 4. Zakona o elektronskoj trgovini).

Nova Iskra će u vezi sa ovim Obaveštenjem postupiti na sledeći način:

1) Uklanjanjem ili onemogućavanjem pristupa spornom sadržaju, u najkraćem mogućem roku,
2) Informisanjem saradnika o obaveštenju o povredi autorskih ili drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine  trećih lica kao i o uklanjanju spornog sadržaja sa Internet stranice Nove Iskre,
3) Nova Iskra neće posredovati ni učestovovati u rešavanju mogućih sporova koji mogu da proisteknu iz gore navedene situacije, ali će trećoj strani dostaviti kontakt informacije učesnika u postupku koje su dostupne Novoj Iskri uz izričitu saglasnost člana, odnosno treće strane.

U slučaju učestalih žalbi na kršenje autorskih i drugih srodnih prava, ili prava industrijske svojine od strane određenih saradnika, Nova Iskra će razmotriti mogućnost prestanka saradnje sa dotičnim saradnikom, uzimajući u obzir i iskaz saradnika.