Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
29 Februar 2024

Projekat Collab 4 HySust: održana Knowledge Sharing Session 2

Druga sesija Knowledge Sharing Session projekta #Collab4HySustCCI okupila je mentore i 15  odabranih timova iz različitih zemalja. Ovaj onlajn događaj služio je kao platforma za praktično umrežavanje i razmenu znanja, sa posebnim naglaskom na podsticanje inovacija u kreativnom i kulturnom sektorimu jugoistočne Evrope.

Highlights:

  • Povezivanje: Predstavljeni su svi odabrani projekti i time su se međusobno izabrani učesnici upoznali.
  • Uvidi: Sesije vođene od strane stručnjaka istraživale su ponašanje publike unutar lanca vrednosti kreativne industrije. Takođe, diskusije su se fokusirale na usklađivanje kulturnog uticaja svakog pilot projekta sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs) i Agendom 2030. Učesnici su stekli praktične alate za unapređenje saradnje usmerene ka održavanju aktivnosti i angažovanju publike. Posebno priznanje ide ekspertima Maideri Maraña i Michaelu Panayotis za njihov doprinos.
  • Podrška:  Diskusije su stvorile su atmosferu gde su ideje cvetale, a rešenja nastajala. Učesnici su dobili i alat razvijen od strane Intercultural Consult za pomoć u njihovim sesijama predocene pilot projekata.

Sledeći korak: Uspeh ovog događaja postavlja temelje za sledeće okupljanje, koje će se održati u maju 2024. godine u Beogradu, u hibridnom izdanju.

Detalji Projekta:

  • Naziv Projekta: #Collab4HYSyst
  • Partneri: Materahub, Intercultura Consult, Det Flyvende Teater, Syn+ergasia
  • Finansiranje: Ko-finansirano od strane Creative Europe programa EU i Nacionalnog Fkulturnog fonda Bugarske, uz podršku opštine Plovdiv.

Zaključak: Knowledge Sharing Seassion pokazao se kao ključni događaj, podstičući saradnju, deljenje uvida i pružanje neophodne podrške učesnicima.