Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

RESTART_4Danube

URBANA REGENERACIJA | DUNAVSKI REGION | KREATIVNE INDUSTRIJE | RAZVOJ MSP

Godina

2020 - 2022.

Partneri

Univerzitet Politehnike u Bukureštu (Rumunija) // Steinbeis 2i GmbH (Nemačka) // Škola naprednih društvenih studija (Slovenija) // IPA (Rumunija) // Univerzitet u Mariboru (Slovenija) // Hrvatska ekonomska komora // Privredna i komora industrije – Vratsa (Bugarska) // Univerzitet primenjenih nauka u Karintiji (Austrija) // Lokalni savet opštine Krajova (Rumunija) // Opština Vratsa (Bugarska) // Panonska zajednica poslovnih mreža (Mađarska) // Opština Maribor (Slovenija) // Grad Rijeka (Hrvatska) // Samouprava okruga Vas (Mađarska) // Razvojno udruženje NERDA (Bosna i Hercegovina) // Organizacija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Moldavija) // Informacioni centar za inovacije i razvoj “NOVUM” (Ukrajina) // Grad Nova Gorica (Slovenija) // Ministarstvo ekonomije, preduzetništva i zanata Republike Hrvatske // Naučni park Tehnopol (Estonija) // Ministarstvo regionalnog razvoja i javne administracije Rumunije // Administracija regionalne uprave Karintije (Austrija) / Biznis inkubator Kahul (Moldavija)

Projekat podržali

Interreg Danube Transnational Programme

Koordinator projekta

Nana Radenković

Ideja

Povećava se broj inicijativa urbane regeneracije pokrenutih od strane evropskih gradova. Novi “status quo” podrazumeva da strategija obnove gradova treba da obuhvati integrisani pristup.

Zašto?

Gradovi se suočavaju sa izazovima u razvoju kulture, koji obuhvataju sinergije javnog i privatnog sektora kako bi se promovisala mala i srednja preduzeća i podstakle kreativne urbane zajednice. Potrebno je kreirati nove politike urbane regeneracije u skladu sa lokalnim specifičnostima i sredstvima, uključujući i lokalne stejkholdere.

Kako?

Projekat identifikuje dva osnovna izazova: nedostatak transnacionalne saradnje i koordinacije na institucionalnom nivou, što ometa istraživanje i inovaciju potencijala Dunavskog regiona, i poteškoće u prilagođavanju malih i srednjih preduzeća potrebama inovacija.

 

Ovi izazovi nameću sledeće potrebe: ustanovljenje transnacionalnih mreža kreativne regeneracije gradova kako bi se poboljšale unakrsne veze i optimizovale unutrašnje sinergije između kreativnih i kulturnih industrija (CCI), sektora za istraživanje i razvoj i javnog sektora Dunavskog regiona; institucionalizovanje razmene dobrih praksi u obnovi gradova; implementaciju pilot akcije zasnovane na pametno specijalizovanim strategijama; kao i osnaživanje usluga, socijalnih i eko-inovacionih kapaciteta malih i srednjih preduzeća. 

Šta je sledeći korak?

25 partnera iz 11 zemalja podržalo je glavni cilj projekta RESTART_4Danube, u poboljšanju uslova i instrumenata politika koji podržavaju pametnu specijalizaciju novih modela urbane  regeneracije, uključujuči sektore kulturnih i kreativnih industrija. Projekat podrazumeva četvorostruko partnerstvo za razvoj novih načina upravljanja i javnih politika, inovativnim pristupom kombinujući gradove koji predvode, i one koji prate promene. Predviđeni rezultati značajno poboljšavaju translokalne i institucionalne saradnje, poboljšavajući kapacitete zahvaljujući lokalnim akcionim planovima i inovativnim treninzima u domenu urbane regeneracije.