Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Projekat Collab 4 HySust CCI

Godina

2023

Partneri

Materahub, Italija
Intercultura Consult, Bugarska
Syn+ Ergasia, Grčka
The Flying Theatre, Danska
Nova Iskra Creative Hub

Projekat podržali

Creative Europe Programme (CREA)

Koordinator projekta

Ivan Manojlović

Ideja

Projekat Collab 4 HySust nastoji da unapredi kapacitete za inovacije kulturnih i kreativnih sektora (KKS) u Evropi kao i generisanje održivog, inkluzivnog rasta. Ključni cilj se ogleda u dokazivanju važne uloge procesa inkubacije u KKS koja vodi do inovacija i održivih promena. Kroz iskustva partnerskih organizacija pokazalo se da transformacija KKS na lokalnom nivou utiče kako na zajednice sa kojima su u direktnoj vezi tako i na one u čijem nastajanju učestvuju. Projekat će imati uticaj na lokalni nivo, kroz podršku kreativnom ekosistemu, kao i na horizontalni evropski nivo kroz prenošenje znanja između različitih regiona EU i među jedinstvenim organizacijama.

I u narednim godinama će se od organizacija različitih profila očekivati da nastave sa eksperimentisanjem kako bi uspostavili nove veze sa lokalnim zajednicama. Takođe, usled migracija izazvanih sukobima kao i zdravstvenih, postindustrijskih i raznih drugih oblika migracija dolazi i do transformacija zajednica. U Collab 4 HySust CCI prepoznajemo potrebe KKS organizacija za međusektorskom saradnjom kako bi zadržale već integrisani participativni pristup kulturnim praksama. Ovo je u vezi sa potrebom za prikupljanjem i upravljanjem podacima o učesnicima, praćenjem uticaja i dometa svojih aktivnosti i održavanjem dinamičkog pristupa angažovanju publike. Kako bi to postigli, timovima su potrebni novi alati i veštine, na primer da iskoriste potencijal hibridnog formata u produkciji sadržaja svojih kulturnih proizvoda i radu sa publikom uživo i onlajn.

Zašto?

U poslednje dve godine, evropska kulturna scena se na dramatičan način suočila sa problem otpornosti. Male i mikro kulturne i umetničke organizacije, kao i muzeji i galerije srednje veličine, pa čak i veće javne institucije, morale su da ojačaju veze sa svojom redovnom publikom i preispitaju kako da dođu do nove (uključujući i onlajn publiku) a da ne izgube svoju trenutne posetioce. Preduzetnički kapaciteti KKS-a počinju sve više da se zasnivaju na inicijativama zasnovanim na prikupljanju podataka, koji se najčešće koriste u oblastima poput kulturnog turizma i muzike. Neke oblasti, kao što je izvođačka umetnost, doživljavaju digitalnu promenu na drugačiji način, ali takođe istražuju mogućnosti kako da dosegnu onlajn publiku. U martu 2022. konzorcijum je sproveo anketu među KKS organizacijama iz Italije, Bugarske, Srbije, Grčke i Danske, tražeći od njih da rangiraju prioritete u svom radu birajući između: održivosti, otpornosti, digitalizacije i inkluzije. Anketirane organizacije, njih 54, uključujući i nekoliko pristiglih odgovora iz Francuske i Poljske, pokazale su veliko interesovanje za rad u svim ovim oblastima.
Zaključak ankete jasno pokazuje da krizne situacije kao što su ograničenja vezana za „normalne“ kulturne i ekonomske aktivnosti izazavne COVID-19 ili, u skorije vreme, negativan uticaj sukoba u susednim regionima EU, izazivaju promene. Međutim, projekti koji podržavaju KKS u takvim okolnostima često se zaustavljaju u fazi ideje i eksperimentalna vrednost se suočava sa problemima održivosti zbog nedostatka internih kapaciteta ili nedostatka političke podrške za rešavanje međusektorskih prioriteta.
KKS organizacije se suočavaju sa ovom situacijom u mnogim zemljama EU, uključujući Bugarsku, Grčku i Srbiju, gde su kulturni ili kreativni inkubatori još uvek daleki san za umetničke i kreativne organizacije. Inovacije u KKS u ovim zemljama mogu potencijalno biti fokus za start-up u drugim sektorima ili industrijama (naročito fintech, automatizacija, nauka, itd.). KKS su pokretačka snaga promena u oblasti održivosti u različitim oblastima, sudeći prema nacionalnim i opštinskim vlastima u Italiji, kao i na severu Evrope (u Danskoj). I dalje su ograničene mogućnosti za inkubaciju inovativnih rešenja za rešavanje akutnih izazova, kao što je pitanje života u svetu gde su ljudi raseljeni zbog globalne epidemije ili sukoba.

Kako?

Pet partnerskih organizacija okupljenih oko Collab 4 HySust CCI od 2020. godine razvijaju brojne vredne pilot projekte i strukturirana istraživanja koji su dovela do jasnih, merljivih rezultata. Što je najvažnije, razvili su znanje i alate koji se mogu deliti. Collab 4 HySust CCI će demonstrirati ovo iskustvo i strukturirati proces za skaliranje ovih napora na nivou EU. Ovo bi omogućilo da petnaest kulturnih i umetničkih inicijativa iz različitih evropskih zemalja rade u okviru dve prioritetne oblasti: 1. Publika i hibridni pristupi i 2. Održivost u procesima saradnje. Projekat će omogućiti odabranim KKS da:

1) Identifikuju i formulišu potrebe u prioritetnim oblastima kojima se projekat bavi;
2) Koriste namenske stručnu menotrsku podršku koja odgovara identifikovanom problemu ili potrebi;
3) Iskoriste mikrogrant za izradu prototipa zasnovanog na inkubaciji koji će dovesti do demonstracije ili poboljšanog rezultata za buduću implementaciju;
4) Iskoriste zajedničko znanje i iskustvo i direktno umrežavanje kao dodatu vrednost EU.

Koristeći kapacitete partnera i njihovih mreža, Collab 4 HySust će obratiti pažnju na činjenicu da efikasne inicijative za ponovno povezivanje zahtevaju sistematski fokus i unutrašnju reorganizaciju resursa – pristup novim ili ponovnu upotrebu zanemarenih a dostupnih resursa. Inicijativa će kreirati poveznicu kulturnim i kreativnim industrijama da doprinesu Evropskoj zelenoj agendi inicirajući ekološki prihvatljive prakse i da saradnju sa publikom u razvijanju otpornijih zajednica.

Šta je sledeći korak?

Sledeći korak je sprovođenje istraživanja i mapiranja kako bi se identifikovali izazovi sa kojima se KKS suočava nakon pandemije širom Evrope. Ova aktivnost će biti praćena uspostavljanjem platforme za razmenu znanja kroz organizovanje hibridnih sesija posvećenih kulturnim i kreativnim industrijama i njihovim zajednicama.