Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Snežana Ćirić Kostić

Mašinski inženjer

Dr Snežana Ćirić Kostić rođena je 1967. godine u Kraljevu. Mašinski fakultet u Beogradu upisala se 1985. godine, a zatim nastavila studije na odelenju ovog fakulteta u Kraljevu. Diplomirala je 1990. godine, a odmah posle diplomiranja upisala je posdiplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a kasnije i doktorske studije u Kraljevu. Stručno se usavršavala tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Bolonji i studijskih putovanja u Nemačkoj i Hrvatskoj. U zvanju je docenta na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, dok je istovremeno i osnivač i rukovodilac laboratorije 3D Impuls. Objavila je 12 radova u naučnim časopisima i 45 saopštenja na naučnim konferencijama, učestvovala u 9 nacionalnih i 4 međunarodna projekata, i bila rukovodilac projekta “IMPuls“, kojim je osnovana laboratorija 3D Impuls.